Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

 

 

 

Potrebujete poradiť?

Zavolajte, napíšte,

prezvonte, zavolám späť :) 

 
OSTATNÉ TABUĽKY NA LINKU 
 

 

 

Ceny poštovného na SVK

Po prevode na účet 1,85€

Dobierkou 2,95€ 

 

 

        

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

NOVINKY

arr3     Kontakt  silonkyeu@gmail.com  0915874447  ... arr3Objednávky aj telefonickyMôžete objednávať aj telefonicky na čísle 0915 874 447... arr3Posielam aj do zahraničiaDo Čiech  po prevode 5,5€   Poštou po prevode do Európy 6,5€  Ostatné štáty sveta poštou po...

KONTAKTY

tel: +421 915 874 447
silonkyeu@gmail.com

 

 

 

Tovar.sk - porovnanie cien

 

Sphere card

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

 

 

 

 


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a podnikateľom Beáta Suchomelová B&M Topánky, s miestom podnikania SNP 1467/106 , 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 137 991, zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica, č. 330-20723, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu  www.silonky.eu (ďalej len „obchod“).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, IČ DPH – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky (vrátane DPH), spracovaný systémom obchodu. Obrázky tovaru sú len informatívneho charakteru, zásadným spôsobom sa však neodlišujú od skutočnosti.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1., v znení zverejnenom na internetovej stránke www.silonky.eu v čase odoslania elektronickej objednávky a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa

II.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.

2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia, sa považuje za nedoručenú (neplatnú).

3. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2. tohto článku.

III.

Dodacie podmienky a termíny

1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, resp. služby kuriéra (ďalej len „prepravca“), najmä prostredníctvom Slovenskej pošty. Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi alebo priamo kupujúcemu.

3. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme obchodu ako expedovanú. Informácia je po prihlásení kupujúceho automaticky prístupná v obchode www.silonky.eu pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaný informačný e-mail.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej

5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla do 2 dní odo dňa doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky.      O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.

6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v originálnom balení.

IV.

Kúpna cena a platby

1.Kupujúci má v systéme obchodu možnosť voľby medzi úhradou kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre a zaplatením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru prepravcovi (dobierka).

2. V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

3. V prípade doručenia tovaru na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od prepravcu a jej zaplatenie prepravcovi v hotovosti alebo bezhotovostne (platobný terminál) je nevyhnutnou podmienkou vydania tovaru prepravcom kupujúcemu.

4. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť zálohu vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).

5. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, môže predávajúci požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v zákonnej výške.

V.

Zľavy

Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 40 €, ku kúpnej cene sa neúčtujú expedičné náklady podľa čl. VII. týchto VOP.

 

VI.

Záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne formulovaným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.silonky.eu a tiež je prílohou faktúry. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu silonkyeu@gmail.com  alebo bamtopanky@gmail.com.

3. Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

4. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu  alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3.

5. Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne

7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

8. V zmysle ustanovenia § 619 OZ predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

9. Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese silonkyeu@gmail.com alebo bamtopanky@gmail.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia

10. Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní zmiešaný s iným tovarom.

VII.

Expedičné náklady

1. V prípade doručenia tovaru prepravcom predávajúci účtuje expedičné náklady, vo výške skutočne vynaložených nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu (napr. poštovné podľa

platnej tarify Slovenskej pošty).

2. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 40€ (čl. V. bod 1. týchto VOP) a pri prevzatí tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho po predchádzajúcej dohode, predávajúci expedičné náklady neúčtuje

VIII.

INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV (ARS)

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na silonkyeu@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

IX.

Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.silonky.eu

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej

3. Vyplnením elektronickej objednávky, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodnoprávneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté mu kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom oznámené, sprístupnené alebo vydané tretím osobám; ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

4. Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci nevyužíva a neakceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 18.3.2015